Projektowana charakterystyka energetyczna budynku - Atona
331
page-template-default,page,page-id-331,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,disabled_footer_top,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive
 

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku jest częścią projektu budowlanego.

 

Może ona obejmować tylko cały budynek albo jego część, chyba że projekt dotyczy tylko część budynku. Należy ją wykonać zgodnie z rozporządzeniem: Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. Dz.U. 2012 poz. 462 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Dz.U. z 27.04.2012 r. poz. 462 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, ze zmianą Dz.U. z 2.07.2013 r. poz. 762 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21.06.2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

§ 11.2. Opis techniczny, o którym mowa w ust. 1, sporządzony z uwzględnieniem § 7, powinien określać:
10) charakterystykę energetyczną budynku, opracowaną zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej, określającą w zależności od potrzeb:

a) bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii, stanowiących jego stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urządzeń służących do celów technologicznych związanych z przeznaczeniem budynku,

b) w przypadku budynku wyposażonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chłodnicze – właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót, a także przegród przezroczystych i innych,

c) parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych oraz innych urządzeń mających wpływ na gospodarkę energetyczną budynku,

d) dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych;

 

Od 3 października 2013 r. rozporządzenie wprowadza obowiązek dołączania do projektu projektowanej charakterystyki dla budynków nowo-wybudowanych i remontowanych, wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania systemów zaopatrzenia w energię. Dokument powinien być zgodny z wymaganiami izolacyjności cieplnej i innymi wymaganiami związanymi z oszczędnością energii (szczegóły w Dzienniku Ustaw: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/926/1).

 

Co zawiera projektowana charakterystyka?

 

Punktem wyjścia do jej przygotowania jest w projekt budowlanym. Głównym celem sporządzania Projektowanej Charakterystyki Energetycznej budynku jest wykazanie, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązanie budowlane i instalacyjne spełniają wymagania odnośnie oszczędnego i minimalnego zużycia energii.

 

Obok danych dotyczących przeznaczenia, konstrukcji, powierzchni, kubatury, opisu instalacji zastosowanych w budynku, można znaleźć szczegółowe informacje dot. obliczeniowej wartości zapotrzebowania na energię końcową w podziale na źródło energii oraz zapotrzebowania na energię użytkową, końcową i pierwotną w podziale na ogrzewanie i wentylację, ciepłą wodę, urządzenia pomocnicze, oświetlenie, wentylację oraz niekiedy chłodzenie.

 

Dzięki projektowanej charakterystyce możemy porównać parametry systemu projektowanego i zaproponowanego systemu alternatywnego dot. co i cwu oraz zapotrzebowania na energię. Możemy się dowiedzieć czy projektowane parametry,np.: budowa przegród budowlanych, spełniają wymagania obowiązujących warunków technicznych. Wyjątkowo dopuszcza się odstępstwo w wysokości współczynnika przenikania, wówczas może on być wyższy od Umax dla budynków produkcyjnych, magazynowych i gospodarczych. Jest to możliwe w przypadku kiedy uzasadnia to rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji, obejmujący koszty budowy i eksploatacji.

 

Korzyści

 

Projektowana charakterystyka stanowi wartościowy dokument, który dołączony do projektu budowlanego stanowi jeden z dokumentów potrzebych do otrzymania pozwolenia na budowę lub rozbudowę. Istotne znaczenie ma wiedza w niej zawarta, która dotyczy zapotrzebowania na energię służącą do ogrzewania, podgrzewania wody, a także pracy klimatyzacji i wentylacji. Informacja o zużyciu pozwala przewidzieć potencjalne koszty związane z użytkowaniem danej przestrzeni, a także zaplanować budżet lub zastanowić się nad ograniczeniem kosztów.

 

Ceny

 

Z uwagi na poziom skomplikowania procesu obliczania projektowanej charakterystyki energetycznej budynków, każde zlecenie wyceniamy indywidualnie. Ostateczna cena zależna jest od wielu czynników, w tym między innymi od:

 

    • konstrukcji obiektu
    • wyposażenia technicznego
    • gabarytów i kształtu
    • kompletności istniejącej dokumentacji technicznej

 

Przykładowy dokument

 

Wzór dokumentu projektowanej charakterystyki energetycznej budynku jednorodzinnego (plik PDF).