Premia remontowa

Premia remontowa to forma pomocy państwa dla Inwestorów realizujących przedsięwzięcia remontowe.

Jest ona przyznawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 20% kwoty kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia remontowego, jednak nie więcej niż 15% kosztów przedsięwzięcia remontowego. Jeżeli w budynku będącym przedmiotem przedsięwzięcia remontowego znajdują się lokale inne niż mieszkalne, wysokość premii remontowej stanowi iloczyn kwoty ustalonej jak wyżej i wskaźnika powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w powierzchni użytkowej wszystkich lokali w tym budynku.

Premia remontowa stanowi spłatę części kredytu zaciągniętego przez Inwestora. Jako taka, przysługuje jedynie Inwestorom korzystającym z kredytu. Nie mogą z niej korzystać Inwestorzy realizujący przedsięwzięcie remontowe jedynie z własnych środków. Premia remontowa stanowi pomoc publiczną w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu stanowiącego Wspólnotę Europejską i udzielana jest jako pomoc de minimis zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5). Premii remontowej nie można udzielić podmiotowi znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej, spełniającemu kryteria określone w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej.

Warunki otrzymania premii remontowej

Podstawowym warunkiem otrzymania premii remontowej jest przedstawienie audytu remontowego, tj. opracowania określającego zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia remontowego. Audyt stanowi również założenia do projektu budowlanego dotyczącego realizowanego przedsięwzięcia.

Przez przedsięwzięcie remontowe rozumiemy:

  • przedsięwzięcie związane z termomodernizacją, którego przedmiotem jest:

    • remont budynków wielorodzinnych,
    • wymiana w budynkach wielorodzinnych okien lub remont balkonów, nawet jeśli służą one do wyłącznego użytku właścicieli lokali,
    • przebudowa budynków wielorodzinnych, w wyniku której następuje ich ulepszenie,
    • wyposażenie budynków wielorodzinnych w instalacje i urządzenia wymagane dla oddawanych do użytkowania budynków mieszkalnych, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi.

Przedmiotem przedsięwzięcia remontowego, uprawniającego do ubiegania się o premię remontową może być wyłącznie budynek wielorodzinny, tzn. budynek mieszkalny, w którym występują więcej niż 2 lokale mieszkalne, którego użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961 r.

W celu uzyskania premii remontowej niezbędne jest obliczenie wskaźnika kosztu przedsięwzięcia, czyli stosunku kosztu przedsięwzięcia w przeliczeniu na 1m2powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, do ceny 1m2powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonej do celów obliczania premii gwarancyjnej za kwartał, w którym został złożony wniosek o premię

 
Menu
Badanie termowizyjne Badanie termowizyjne
Projektowana charakterystyka energetyczna budynkuProjektowana charakterystyka energetyczna budynku
Certyfikaty energetyczneCertyfikaty energetyczne
Audyt energetycznyAudyt energetyczny
InformacjeInformacje
Uprawnienia i świadectwaUprawnienia i świadectwa
CennikCennik
Kontakt
Koperta PPHiU Multiserwis
04-190 Warszawa
ul. Jubilerska 1/3
NIP: 534-124-41-54

Atona
05-820 Piastów
ul. E. Orzeszkowej 10

Małgorzata Baran
tel. 502 596 397
e-mail:
Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć